Regulamin

Regulamin sklepu internetowego sklep.teoterm.com.pl

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem: http://sklep.teoterm.com.pl
 2. Składając zamówienie klient akceptuje treść Regulaminu
 3. Sprzedającym jest Teo Term Andrzej i Danuta Wrońscy Sp. j. z siedzibą w Podkowie Leśnej, ul. Wróbla 13, NIP: PL5261742223 Regon: 012398312, zwana także Usługodawcą
 4. Kontakt z Usługodawcą, pytania i uwagi dotyczące asortymentu oferowanego w sklepie http://sklep.teoterm.com.pl można uzyskać w biurze handlowym 05-805 ul. Wiejska 2d

- drogą elektroniczną pod adresem: dzialhandlowy@teoterm.com.pl

- pod numerem telefonu +48 22 668-95-08, +48 501160511

 1. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej sklepu odnoszące się do produktów (łącznie z cenami) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 k.c. lecz zaproszenie do zawarcie umowy, określone w art. 71 k.c.

 

§ 2 Definicje

 

Sprzedawca / Usługodawca – Teo Term Andrzej i Danuta Wrońscy Sp. j. z siedzibą w Podkowie Leśnej, ul. Wróbla 13, NIP: PL5261742223 Regon: 012398312,

Sklep – serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną http://sklep.teoterm.com.pl za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobą 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność do czynności prawnych, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu, w tym również Konsument

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług, drogą elektroniczną przez Sprzedawcę

Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określona w zamówieniu

Formularz Zamówienia – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika może dokonać zakupu Towaru

 

§ 3 Składanie zamówień oraz realizacja

 

 1. Wszystkie Towaru oferowane w sklepie http://sklep.teoterm.com.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie sprowadzone na rynek polski
 2. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych http://sklep.teoterm.com.pl są cenami brutto, podanymi w złotych polskich. Ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 3. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową sklepu oraz drogą e-mailową na adres Usługodawcy dzialhandlowy@teoterm.com.pl
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeżeli klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysyłany oraz numer telefonu oraz adres e-mail.
 5. W przypadku gdy podane dane są niekompletne Sprzedający skontaktuje się z Klientem, jeżeli kontakt będzie niemożliwy.

Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia

 1. Po złożeniu skutecznie zamówienia Klient otrzyma autoryzację odpowiedzi ze Sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 2. Zamówienie zostanie skierowane do realizacji z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub w momencie zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyboru opcji „za pobraniem”
 3. Termin realizacji zamówień zależny jest od mocy urządzenia i jego kolorystki. Orientacyjne terminy podane są w ofercie Sklepu i wynoszą:

1-3 dni roboczych dla urządzeń o mocy do 2 kW w standardowej kolorystyce

1-7 dni roboczych dla urządzeń o mocy do 2 kW w kolorystyce wybranej przez Klienta z palety barw RAL

1-10 dni roboczych dla urządzeń o mocy powyżej 2kW w standardowej kolorystyce

3-14 dni roboczych dla urządzeń o mocy powyżej 2kW w kolorystyce wybranej przez

Klienta z palety barw RAL

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia
 2. Zamówienie realizowane jest wyłącznie w dni robocze. Zamówienie składane w soboty, niedzielę i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
 3. Realizacja zamówień odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich

- firmą kurierską DPD

- odbiór osobisty w biurze handlowym Usługodawcy 05-805 Otrębusy, ul. Wiejska 2d

 1. Klient ponosi koszty dostawy (wysyłki) określone w cenniku transportu. Klient może zapoznać się z cennikiem w każdej chwili klękając w link "koszty i sposoby dostawy"
 2. Każda transakcja dokonana za pośrednictwem sklepu internetowego http://sklep.teoterm.com.pl potwierdzana jest fakturą VAT dostarczona wraz z przesyłką.

 

§ 5 Formy płatności

 

 1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące formy płatności:

- przelewem na rachunek bankowy nr 20 2490 0005 0000 4530 6640 1848

- za pobraniem – przy odbiorze przesyłki do wartości 2.000 zł

- gotówką w biurze handlowym Usługodawcy 05-805 Otrębusy, ul. Wiejska 2d

- kartą płatniczą za pośrednictwem PayU

 

 1. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia.


§ 6. Reklamacja

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)
 2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
 3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 4. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 6. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
 7. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 9. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 11. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 12. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 13. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.
 14. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 15. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
 16. Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres biura handlowego Usługodawcy: 05-805 Otrębusy, ul. Wiejska 2D

 

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres:

Teo Term Andrzej i Danuta Wrońscy Sp. j.

ul. Wiejska 2d

05-805 Otrębusy

 1. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 2. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy:

Teo Term Andrzej i Danuta Wrońscy Sp. j.

ul. Wiejska 2d

05-805 Otrębusy

 1. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
 2. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 3. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.


§ 8. Ochrona danych osobowych


1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie

danych osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.


§ 9. Postanowienia końcowe


1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Teo Term Andrzej i Danuta Wrońscy Sp. j. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu http://sklep.teoterm.com.pl

4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

5. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy